REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační formulář ke stažení tu → Formulář 

Reklamační řízení začíná datem přijetí zboží prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu tiahome.cz – TiaHome, s.r.o. Zkontrolujte si zboží okamžitě po převzetí. Nekompletnost dodaného zboží doporučujeme reklamovat neprodleně.

Záruční doba

 1. Na všechny výrobky je poskytována záruka stanovena zákonem 24 měsíců. Převzetím zboží kupující akceptuje záruční podmínky výrobce, jakož i způsob reklamace a to bez jakýchkoli výhrad, tak jak je to níže uvedené.
 2. Zboží před uplynutím 24 měsíců od zakoupení, je třeba reklamovat s kompletním příslušenstvím. Doba vyřízení reklamace takového zboží nemůže přesáhnout 30 dní. Prodávající může poskytnout jiný způsob řešení reklamace, výměnou za podobný výrobek, případně za jiné zboží v aktuální hodnotě reklamovaného zboží, se souhlasem kupujícího. Při reklamaci nad rámec zákona (více než 24 měsíců) kupujícímu nevzniká nárok na vrácení peněz / odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace nemusí být uznána v případě:

 • běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním a vady vyvolané neodborným zásahem.
 • vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti jako důsledek běžného opotřebení z používání během záruční lhůty.
 • opotřebení vlivem nesprávného výběru a používání, přetížení, znehodnocení podšívky.
 • opotřebení v důsledku nedodržování zásad účelovosti, ošetřování a údržby.
 • mechanické poškození (deformace v důsledku nesprávného nošení, odření, přetržení a přeřezání vrchního nebo spodního materiálu ostrými předměty, poškození uplynutím 6 měsíců od koupě zboží).
 • na zboží, na kterém byly v záruční době provedeny jakékoliv opravy a úpravy kromě běžné údržby.
 • vady, na kterých nebyla uplatněna reklamace včas a řádně a nadále docházelo k používání poškozeného zboží zákazníkem.

Postup při reklamaci zboží

Po zjištění závady je zákazník povinen ihned přestat věc používat a závadu podle možnosti co nejdříve nahlásit, resp. konzultovat s našimi pracovníky telefonicky, e-mailem, nebo osobně v prodejně.

Při uplatňování záruční opravy je kupující povinen předložit / zaslat:

 1. reklamované zboží s kompletním příslušenstvím
 2. kopii dokladu o zakoupení s datem prodeje reklamovaného produktu
 3. podrobný popis závady

Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny reklamace nebude uznána jako záruční.

Při použití zásilkové služby nebo jiného dopravce, doporučujeme zkontrolovat zásilky před převzetím. V případě poškození zásilky, je třeba ihned náhlasit tuto událost u přepravce, požádat přepravce o sepsání škodního zápisu a zásilku doporučujeme nepřevzít. V případě převzetí zásilky informujte o vzniklé situaci prodávajícího telefonicky (+421908859950), nebo písemně na adresu TiaHome s. r. o. Vihorlatská 54, 040 01 Košice, nebo prostřednictvím e-mailu ([email protected]). Po obdržení škodového zápisu, bude zákazník co nejrychleji informován prodejcem o dalším postupu reklamace.

Reklamace výrobku v záruční době:

 • pokud jde o odstranitelné poškození, které lze odstranit, má Kupující právo, aby mu bylo bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží.
 • pokud jde o neodstranitelné poškození, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, Kupující má právo na výměnu věci za novou. Pokud Prodávající nemůže vyměnit zboží za stejný v rámci reklamace z důvodu vyprodání nebo ukončení výroby dodavatelem, má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

Doprava zboží

Pokud není možné předat zboží osobně na reklamaci může byt poslán. Reklamační řízení začíná datem přijetí zboží prodávajícím, nikoli datem podání zásilky. Pokud je zboží před koncem záruky doporučujeme zvážit, zda během doby přepravy neuplyne záruka na reklamované zboží. V takovém případě je požadování záruky na zboží bezpředmětné. Zboží zabalte v případě jeho zasílání do dostatečně pevného náhradního obalu (např. Přiměřená kartonová krabice) tak, aby nedošlo k poškození při přepravě.
O ukončení reklamačního řízení je zákazník seznámen sms-kou nebo e-mailem.

Nejčastější problémy při uplatňování reklamace:

 1. Nesprávné čištění výrobku. Zákazník si nepřečte zásady správného používání a ošetřování našich výrobků a nekorektně zachází s produktem.
 2. Reklamace parametrů, které výrobce negarantuje. Zákazníci někdy očekávají od výrobků vlastnosti, které výrobce nezaručuje. Prosím před koupí výrobku konzultujte jeho parametry s našimi prodejci. Případně si výrobek nechejte předvést.
 3. Nespokojenost s dobou vyřizování reklamace. Prodávající musí každý výrobek testovat a v případě jeho zaneprázdněnosti to není možné udělat na počkání. Čím se doba reklamace prodlouží.

Základní informace a reklamace / výměna zboží

Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit v souladu se zákonem č.102 / 2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů do 14 dní.

Na zboží zakoupené na tiahome.cz se vztahuje záruční doba 24 měsíců . Ke každému zboží je přiložena faktura, která slouží jako záruční doklad.

Reklamaci na zboží můžete uplatnit prostřednictvím našeho Formuláře , který je třeba stáhnout pomocí kliknutí na slovíčko formuláře. Formulář je nutné připojit k vrácené zásilce, nebo zaslat na email: [email protected]

Postup při vrácení / výměně zboží

1. Vrácené zboží pečlivě zabalte s původními štítky, nenošené, nepoškozené, vložte do krabice společně s vyplněným a podepsaným formulářem vrácení.

2.Spôsob, jakým si přejete v případě schválení reklamaci vyřešit:

 • výměna zboží za nový
 • vrácením peněz

3. Vrácení platby a výměna zboží proběhne do 3 – 5 pracovních dnů od momentu ověření vaší zásilky. Ve výjimečných situacích může být tato doba prodloužena maximálně do 14 dní.

Zboží, které si přejete reklamovat nám zašlete čistý, spolu s vyplněným formulářem na adresu TiaHome s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice .

Aby byla zásilka doručena přímo k nám, zašlete ji přímo na adresu bez dobírky. Reklamované zboží je možné přinést na uvedenou adresu i osobně.

Při první výměně zboží se účtuje poštovné najniží možné dopravní sadzby 100kč bez ohledu na počet a váhu zboží.  Zákazník hradí poštovné za zboží, které nám pošle na výměnu. 

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat ihned po jejím zpracování, které proběhne v co nejkratším čase, v případě potřeby posouzení stavu reklamovaného zboží nejpozději do 30 dnů.

Alternativní řešení sporů.

Podle zákona č.391 / 2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení, jestliže prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30dní ode dne jejího odeslání.
Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.
Návrh musí obsahovat:
 • a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
 • b) přesně označení prodávajícího,
 • c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečnosti,
 • d) označení, čeho se spotřebitel domáhá,
 • e) datum, kdy se spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný,
 • f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu.
K návrhu spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu.
Strany sporu jsou povinné spolupracovat se subjektem alternativního řešení sporů a poskytovat mu potřebnou součinnost k dosažení rychlého a účinného průběhu alternativního řešení sporu. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Oprávněná právnická osoba může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu v částce, kterou zveřejní na svém webovém sídle.
Poplatek podle první věty nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty. Oprávněná právnická osoba může od spotřebitele požadovat zaplacení poplatku nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení

sporu.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.
Odkaz na platformu alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů:
V Košicích 1.11.2022